Logo eilandennieuws.nl
<p>Chemours bv in Dordrecht (Foto: Shutterstock).</p>

Chemours bv in Dordrecht (Foto: Shutterstock).

‘Vergunningen lozen gevaarlijke stoffen moeten per direct worden ingetrokken’

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het college van B en W van Goeree-Overflakkee heeft in een brief aan de ministeries van Infrastructuur/Waterstaat en Milieu/Wonen en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de wens van college en raad uitgesproken om vergunningen voor het lozen van genoemde stoffen met onmiddellijke ingang in te trekken. De brief is een uitvloeisel van een begin dit jaar unaniem aangenomen raadsmotie, ingediend door de fracties van SGP en ChristenUnie over lozingen van PFOA (perfluoroctaanzuur) en GenX (gebruik bij coating) door het bedrijf Chemours Netherlands bv in Dordrecht.

Door Jaap Ruizeveld

Ook wordt in de brief opgeroepen het lozen van PFAS (PFOA en GenX) bij Chemours direct te stoppen en hiervoor geen vergunningen te verlenen, totdat voldoende aangetoond kan worden dat genoemde stoffen op een verantwoorde wijze kunnen worden verwerkt en geen schade veroorzaken aan de volksgezondheid en het milieu. Zolang toxicologen grote zorgen hebben over de effecten van de stoffen op de volksgezondheid vindt de gemeente Goeree-Overflakkee dat voorkomen moet worden dat ze in het milieu terecht komen via het drinkwater dan wel het oppervlaktewater, zoals bijvoorbeeld het Haringvliet.

Tekortschieten

Met de oproep spreken college en raad zich uit tegen het beleid dat Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland tot nu toe voeren. Rijkswaterstaat is het bevoegd gezag voor de Rijkswateren en daarmee verantwoordelijk voor de directe lozingen op de Nieuwe Merwede. De provincie is verantwoordelijk voor de indirecte lozingen via de riolering op de rioolzuiveringsinstallaties en voor de omgevingsvergunningen van het bedrijf Chemours. Eerder signaleerde de provincie Zuid-Holland dat het toezicht op de PFAS uitstoot ernstig tekortschiet. Er bestaat dus groot gevaar dat PFAS-houdend afval(water) dat niet volgens de regels wordt vernietigd, in het milieu komt.

Vergunningen

Omdat er nieuwe vergunningaanvragen bij de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat in behandeling zijn (weliswaar met vermindering van uitstoot) van genoemde stoffen, wijst de gemeente Goeree-Overflakkee erop dat deze vergunningen niet afgegeven moeten/mogen worden omdat deze door het Europees Agentschap voor Chemische stoffen zijn geclassificeerd als zeer zorgwekkende stoffen. In de brief wordt er ook op gewezen dat de stoffen niet afbreken in het milieu en zich snel en gemakkelijk kunnen verspreiden. Het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk, ze uit het (grond)water te verwijderen.

Meer berichten