Logo eilandennieuws.nl
De Ruijgrockstraat, die men flink wil aanpakken.
De Ruijgrockstraat, die men flink wil aanpakken. (Foto: )

Inwoners Oude-Tonge denken mee over verkeersplannen

Tekst en foto's: Mirjam Terhoeve

OUDE-TONGE - Afgelopen maandag konden de inwoners van Oude-Tonge zich laten informeren over de verkeersplannen die de gemeente heeft voor het dorp. Het zogenoemde Verkeers Circulatie Plan, het VCP, werd ter inzage gelegd en ook uitgelegd door ambtenaren van de gemeente. Daarnaast werd de mogelijkheid geboden om nog andere punten naar voren te brengen. Daar werd goed gebruik van gemaakt. Het VCP wat er nu ligt, is een concept en zal nog door de raad moeten worden goedgekeurd.

In de afgelopen jaren is er een nieuw VCP opgesteld voor het dorp Oude-Tonge. Dit in samenspraak met de dorpsraad, de ondernemersvereniging en met de inwoners, die tijdens de inwonersavond knelpunten konden aankaarten. Er kan niet aan alle wensen worden voldaan, maar de gemeente wil in de komende jaren toch een aantal projecten oppakken. Eén project is inmiddels al gerealiseerd en dat is Kruispunt Molendijk/Oostdijk/Heerendijk: Op deze kruising, bij de ingang van het winkelcentrum, was het niet duidelijk of hier nu sprake is van een gelijkwaardige kruising, dan wel van een inritconstructie. Om ongevallen te voorkomen, is een oplossing gevonden in het aanpassen van de zogenaamde pianomarkering, waardoor het kruisingsvlak eenduidig wordt vormgegeven als verkeersplateau.

Project kruispunt Oostdijk/Ruychrockstraat

Dit kruispunt heeft een groot kruisingsvlak, waardoor de snelheid van het autoverkeer op de Oostdijk hoog is en bovendien voorrang heeft op het verkeer komende uit de Ruychrockstraat. Het voorstel is om de 30 km/u grens te verplaatsen, waardoor het kruispunt in deze zone komt te liggen. Dit maakt het mogelijk om de voorrangsregeling op te heffen, het kruisingsvlak te verkleinen en een plateau of andere snelheid remmende maatregelen aan te leggen. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met vrachtverkeer van en naar het winkelcentrum en met landbouwverkeer naar het buitengebied. De kosten voor deze maatregelen zijn geraamd op 57.000 euro. Uitvoering medio 2021.

Verkeersveiligheid Ruychrockstraat

De verkeerssituatie in de Ruychrockstraat is al jaren een bron voor discussie. De straat heeft een ontsluitende functie voor het oostelijke deel van het dorp, want deze verbindt de Oostdijk met de Stationsweg, wat doorgaand verkeer dwars door een woonwijk veroorzaakt. Dat verkeer is bovendien enorm toegenomen door de aanleg van nieuwe wijken. De straat is echter ook een woonstraat en de parkeerdruk is er hoog, waardoor de rijbaan over vrijwel de gehele lengte voor de helft door geparkeerde voertuigen wordt bezet. De gemeente denkt aan twee mogelijkheden om dit op te lossen. De bestaande 'punaises' op de kruispunten vervangen door verkeersplateaus en het aanleggen van een extra plateau, die dan meteen kunnen dienen als wisselplaatsen voor elkaar tegemoetkomend verkeer om te passeren. Optie twee is een complete reconstructie van de weg, inclusief het aanleggen van verkeersplateau's. Kosten Optie 1: 90.000 euro. Optie 2: 319.000 euro. Uitvoering medio 2021.

Rotonde Stationsweg/Eisenhowerlaan

Hoewel dit kruispunt overzichtelijk oogt, gebeuren er regelmatig ongevallen met materiële schade, omdat snelheid en afstanden verkeerd worden ingeschat. Eén van de redenen is, dat de snelheid van het verkeer hoog is, met name komend vanuit richting Achthuizen. Ook zijn er weinig snelheidsremmende maatregelen aanwezig. Het kruispunt is ruim opgezet en daardoor niet in één blik te overzien en er is geen aparte fietsoversteekplaats aanwezig. De 'busvriendelijke' drempels (2017) werden door motorrijders als gevaarlijk ervaren en zijn inmiddels weer verwijderd. De aanleg van een rotonde op deze kruising wordt al een tijdje als optie genoemd. Een rotonde werkt snelheidsremmend, het kruispunt wordt overzichtelijker en het doorgaande karakter van de Stationsweg neemt af. Verder komen er afzonderlijke fietsoversteekplaatsen waarbij fietsers voorrang krijgen. Geraamde kosten: 520.000 euro. Ook iets verderop, op de kruising met de Oudelandsedijk/Oostdijk zullen snelheidsremmende maatregelen worden genomen en een fietsoversteekmarkering worden aangebracht. Dit alles staat op de planning voor 2020/2021.

Parkeerproblematiek

Naast bovengenoemde projecten was er ook aandacht voor de verkeersveiligheid en parkeerproblemen in de Dabbestraat. Dit gaat met name om het parkeergedrag van winkelpersoneel en te snel rijdend auto- en vrachtverkeer. Inmiddels zijn gesprekken gaande met bewoners en winkeliers. Ook is voorgesteld om een onderzoek te houden om zo de parkeerdruk in kaart te brengen.
Er zijn ook klachten over het parkeren langs de Kaai en op het Kaaiplein. Het parkeren langs de Kaai belemmert volgens de meldingen de doorstroming van het verkeer. Volgens de gemeente is de weg echter voldoende breed en dragen geparkeerde voertuigen juist bij aan de verkeersveiligheid op de Kaai, omdat men dan vaart mindert. Op het Kaaiplein zelf geldt een parkeerverbod met uitzondering van laden en lossen voor horeca. Er zijn enkele verzinkbare palen, die echter regelmatig in verzonken stand blijven staan, waardoor men toch het plein op kan rijden en parkeren, tot ergernis van bewoners en ondernemers. Dit kan worden opgelost door de palen na passeren weer in opgeheven stand te plaatsen. Dit is een maatregel waar bewoners en ondernemers zelf de hand in hebben. Handhaving hiervan gebeurt door politie en buitengewoon opsporingsambtenaren.

Uiteraard kwamen er nog vele andere aandachtspunten aan bod. De inwoners kregen ook de mogelijkheid om zelf punten in te vullen op een formulier. Daar werd goed gebruik van gemaakt. Zo waren er bijvoorbeeld zorgen om de Molendijk. Deze is smal, heeft nauwelijks of geen trottoirs en de verkeersdruk richting het winkelcentrum zal enorm toenemen, als de Molenpolder klaar en bewoond is. Werk aan de winkel dus voor de gemeente. Alle punten zullen te zijner tijd worden teruggekoppeld aan de bevolking van Oude-Tonge, zo werd toegezegd.

Meer berichten