Logo eilandennieuws.nl
Het aantal grutto's in Nederland is drastisch afgenomen.
Het aantal grutto's in Nederland is drastisch afgenomen. (Foto: )

Meer ruimte voor akkervogels en weidevogels

De provincie Zuid-Holland heeft het voortouw genomen om samen met andere partijen de komende jaren te werken aan extra leefruimte voor akker- en weidevogels. De laatste jaren zijn de aantallen weide- en akkervogels sterk gedaald. Doel is om deze trend te keren.

'Gaat niet goed'

Gedeputeerde Han Weber: "Ondanks inspanningen van velen gaat het al jaren niet goed met typisch Hollandse vogels zoals de grutto, de scholekster en de patrijs. Daarom moeten we nog meer investeren om het tij te keren. Want als het niet goed gaat met deze dieren, zegt dat iets over de staat van ons landschap – ons natuurlijk kapitaal. Daarom hebben we nu het Actieplan Boerenlandvogels opgesteld en steken we samen de handen uit de mouwen voor onze boerenlandvogels."

Het aantal weide- en akkervogels is de afgelopen decennia sterk afgenomen: tussen 1990 en 2014 is het aantal grutto's in Nederland met 58% afgenomen. Het aantal scholeksters is in dezelfde periode met 68% gedaald. De achteruitgang van deze karakteristieke soorten is niet alleen slecht nieuws op zichzelf, maar laat ons ook zien dat het niet goed gaat met onze leefomgeving.

Concrete maatregelen

De volgende maatregelen worden genomen om de negatieve trend te keren. Aanleg van drassige plekken in graslanden op boerenland. In Zuid-Holland zijn inmiddels meer dan 100 'plasdras'-gebiedjes aangelegd en er komen er nog net zoveel bij. Daarnaast creëert de provincie in een aantal polders ook op eigen graslanden plasdras-gebieden. Extra ruimte voor het verbeteren van de kwaliteit van de weide- en akkervogelgebieden. Op boerenland onder andere door aanleg van percelen met kruidenrijker grasland en beperking van de mestgift. In reservaten vooral door het verhogen van het waterpeil. Inrichten van kerngebieden voor weidevogels op grond van de provincie. In 3 regio's onderzoek naar mogelijkheden om het aantal insecten, het bodemleven en de oppervlakte aan kruidenrijk grasland te verhogen. Extra cursussen voor vrijwillige weidevogelbeschermers.

Het Actieplan Boerenlandvogels is opgesteld in samenwerking met BoerenNatuur Zuid-Holland, de collectieven voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, natuurbeheerders, vrijwilligers, de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en het Zuid-Hollandse Kennisteam. Het Actieplan Boerenlandvogels is te vinden op www.zuid-holland.nl/natuur.

Meer berichten