Afbeelding

Veilig Verkeer Nederland: kies voor de fiets(er)

Algemeen 160 keer gelezen

REGIO - In het kader van de Provinciale Statenverkiezingen is het volgens Veilig Verkeer Nederland belangrijk om te kiezen voor de politieke partijen die het beste voor hebben met het blijvend verhogen van de verkeersveiligheid voor de fietser. Uit een onderzoek in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 onder 1.000 kiesgerechtigden bleek dat 57% het belangrijk vindt dat de politieke partij waarop gestemd wordt nadenkt over de verkeersveiligheid. De Fietsersbond meldde dat de ChristenUnie de beste fietspartij is, op de voet gevolgd door GroenLinks.

Nederland beschikt over ruim 23 miljoen fietsen en ruim 38 duizend kilometer aan fietspaden. “Fietsen wordt ons net als zwemmen met de paplepel ingegoten. Het balanceren op twee wielen is ons verre van vreemd en dat moet zo veilig mogelijk gebeuren. Die veiligheid heb je grotendeels zelf in de hand en veilige fietsvoorzieningen zijn en blijven een absolute noodzaak. En in dat laatste kan alleen de politiek het verschil maken”, aldus VVN woordvoerder Rob Stomphorst. 

Focus op gedrag, gezondheidsvoordelen en kwetsbaarheid

Van de 582 verkeersdoden in 2021 hebben de fietsers een te groot aandeel. Maar liefst 207 fietsers kwamen om in het verkeer en twee derde hiervan bestond uit ouderen. Bij deze groep gaat het deels om eenzijdige ongevallen bij het op- en afstappen die ontstaan als gevolg van evenwichts-problemen die op latere leeftijd kunnen optreden. De omvang hiervan is echter onbekend. Van de fietsslachtoffers in 2021 reden er 80 op een e-bike of een speed-pedelec. Ruim twee derde - 71% - van het jaarlijkse aantal van de naar schatting 6.800 ernstig verkeersgewonden in Nederland is een fietser. Het overgrote deel daarvan raakt gewond in een ongeval waarbij geen motorvoertuig is betrokken. Ruim de helft van de ernstig verkeersgewonden is 60 jaar of ouder, een op de zes (17%) is 80 jaar of ouder. Fietsen is echter wel een gezonde bezigheid die we allemaal tot op vergevorderde leeftijd veilig willen blijven uitvoeren. De VVN Opfriscursus Fiets wordt regelmatig in gemeenten georganiseerd en is een voorbeeld van de wijze waarop VVN zich inzet om de fietser veilig te laten blijven deelnemen aan het verkeer.

Onveilige verkeerssituaties melden bij het VVN-Participatiepunt

Verkeerssituaties die door belanghebbenden als gevaarlijk worden ervaren kunnen altijd worden gemeld bij het VVN-Participatiepunt. Een online platform waar bewoners meldingen van verkeersonveilige situaties kunnen maken die zij ervaren in hun directe woonomgeving. Om deze vervolgens op basis van advies van Veilig Verkeer Nederland in constructief overleg met melders en gemeente of provincie op te lossen.

CU en GL beste fietspartijen

De ChristenUnie is het meest fietsvriendelijk in het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen 2023, op korte afstand gevolgd door GroenLinks. In 2019 waren D66 en GroenLinks nog de best scorende partijen. Dat stelt de Nederlandse Fietsersbond. 

De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de combinatie fiets en het openbaar vervoer. Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor zowel de Provinciale Staten als de waterschappen.

“In de meeste programma’s is veel aandacht voor het klimaat, stikstof en toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Gelukkig zien we ook voorstellen voor stimulering van het fietsgebruik,” aldus Wim Bot van de Fietsersbond. De Fietsersbond stelde tien punten op waar de 13,5 miljoen fietsers in alle gemeenten in Nederland de komende jaren profijt van hebben.

“In de verkiezingsprogramma’s zien we deze tien punten vaak terug, zoals het verbeteren van de verkeersveiligheid en de versterking van de fietsnetwerken. De beste programma’s onderscheiden zich door lopen en fietsen boven de auto te plaatsen en daar ook qua investeringen keuzes in te maken. In de allerbeste programma’s worden concrete wensen voor doorfietsroutes, bruggen, tunnels en veren genoemd.”

Op provinciaal niveau gaat het over de aanpak van gevaarlijke kruispunten en onveilige schoolomgevingen bij het verbeteren van de verkeersveiligheid. Ook maken partijen op provinciaal niveau plannen de snelheid op provinciale wegen van 80 naar 60 km per uur te verlagen. Veel partijen willen ook de fietsnetwerken verbeteren en duiden dan op zowel de doorfietsroutes als recreatieve routes. Meerdere partijen pleiten voor hubs, waar je gemakkelijk overstapt van het ov op een (deel)fiets. Een aantal partijen geeft aan dat er een radicale omslag nodig is in mobiliteitskeuze, met name ingegeven door de bijdrage van mobiliteit aan klimaatverandering.

Voor vervoersarmoede is minder aandacht. Het begrip wordt meermaals genoemd, maar dan gaat het meestal alleen over het ov en niet over de fiets. Ook wordt de koppeling tussen gewenste maatregelen en het beschikbare budget niet altijd even expliciet gelegd. Verschillende partijen wijzen erop dat beslissingen over de belastingheffing en de hoogte van de opcenten (jaarlijks motorrijtuigenbelasting) bij het Rijk liggen door de invoering van betalen naar gebruik.

Uit de krant