'Vraag en aanbod bedrijfsterreinen op het eiland zijn niet in evenwicht' | Eilanden-Nieuws
Logo eilandennieuws.nl
<p>Luchtfoto van Oude-Tonge, met rechts BedrijvenPark Oostflakkee (Foto: Topview Luchtfotografie).</p>

Luchtfoto van Oude-Tonge, met rechts BedrijvenPark Oostflakkee (Foto: Topview Luchtfotografie).

(Foto: )

'Vraag en aanbod bedrijfsterreinen op het eiland zijn niet in evenwicht'

GOEREE-OVERFLAKKEE - Uitbreiding van de bedrijfsterreinen op het eiland is de ultieme wens van het gemeentebestuur. Dit komt vooral door het feit dat op korte termijn (tot 2030) een probleem ontstaat in het totale aanbod van 16 hectare ten opzichte van een vraag van 18,5 tot 22,5 hectare. Op nog kortere termijn ontstaat zelfs een knelpunt op de huidige kleinschalige bedrijventerreinen, die juist van belang zijn voor lokale bedrijfsactiviteit en werkgelegenheid in de kernen. Het huidige aanbod betreft Bedrijvenpark Oostflakkee (Oude-Tonge) en Oostplaat 3 (Middelharnis).

Door Jaap Ruizeveld

Dit alles wordt opgemaakt uit het update-onderzoek dat de gemeente Goeree-Overflakkee vroeg aan Ecorys (ondersteunend en onderzoeksgericht consultancybedrijf) gepresenteerd in een rapport over vraag en aanbod Bedrijventerreinen 2020-2040. Dit onderzoek geeft de gemeente inzicht in de vraag hoe om te gaan met de kwalitatieve (mis)match tussen vraag en aanbod, de vervangingsvraag in de regio en de transformatie-opgaven. Een kwalitatieve verdiepingsslag na eerdere, in 2018 aangedragen cijfers over de provinciale raming bedrijventerreinen waarbij de behoefte aan bedrijven op het eiland uiteen zijn gezet. Met de provincie zal ambtelijk worden overlegd om de mogelijkheden voor uitbreiding van bedrijfsterreinen op het eiland te verkennen. Bestuurlijke druk op dit proces zal ook nodig zijn omdat het provinciale beleid uitbreiding van bedrijfsterreinen nauwelijks toestaat.

Geen schuifruimte

Bij dit alles gaat de gemeente uit van een basis een viertal speerpunten (Energy Island) in haar beleidsambities. Dat zijn ‘water en energie’, ‘food’, ‘circulair’ en ‘energie en gezondheid’. De ruimtebehoefte voor de periode 2020-2040 ligt op 23,5 tot 35,5 hectare. Kijkend naar de huidige kleinschalige terreinen blijkt dat op deze terreinen er onvoldoende aanbod en geen schuifruimte is om transformatie en herstructurering van andere terreinen mogelijk te maken.

Actieplan

De gemeente moet met doelstellingen, opgenomen in het Visie-updaterapport van Ecorys, nu met een actieplan in de periode tot 2040 aan de slag. Hiertoe behoren het faciliteren van lokale ondernemers en het verduurzamen van bedrijventerreinen in het kader van de energietransitie en onder andere een betere benutting van ruimte op de terreinen. Om te komen tot uitvoering van dit actieplan wordt, na vaststelling, een tijdlijn uitgewerkt. Een nadere integrale ruimtelijke en financiële afweging dient plaats te vinden wanneer de acties ten uitvoer gebracht worden. Het college ziet het rapport van Ecorys als een bouwsteen voor de omgevingsvisie, waar de integrale afweging van grotere ruimtelijke opgaven thuishoort. De voorraad bedrijfsterrein loopt echter terug, waardoor het beoogde traject mogelijk te lang duurt en dit versneld moet worden.

Meer berichten