Logo eilandennieuws.nl

'Samenwerken en zoeken naar oplossingen voor speelmogelijkheden in buitenruimte'

GOEREE-OVERFLAKKEE - Verschillende politieke partijen op Goeree-Overflakkee hebben in de afgelopen tijd het college gevraagd bij ontwikkeling van wijken en of bij bijvoorbeeld rioolwerkzaamheden zorgvuldig aandacht te schenken aan de mogelijkheden voor goed bereikbare en ‘veilige’ speelmogelijkheden in buitenruimte en voor ontmoetingsplaatsen. Dit afhankelijk van drie te onderscheiden doelgroepen: kinderen, jeugd en jongeren.

Door Jaap Ruizeveld

Het college heeft via een informatieve brief op de lijst Mededelingen bij de raadsvergadering van 16 juli 2020 niet alleen nadere gegevens aangereikt bij dit onderwerp maar ook een aantrekkelijk overzicht verstrekt van de ontwikkelingen die in de verschillende dorpskernen inmiddels hebben plaatsgevonden en voorzieningen die zijn gerealiseerd. B en W geven aan dat in 2017 de nota speelvoorzieningen is vastgesteld en dat bij verwerken van de gegevens bleek dat in iedere kern toen voldoende speel- en ontmoetingsplaatsen voor genoemde doelgroepen waren opgenomen

Leidraad

De uitgangspunten zoals deze in de nota zijn verwoord, zijn de leidraad voor de werkwijze van de ambtelijke werkgroep speel- en ontmoetingsplaatsen, met de opmerking dat de doelgroep Jongeren zeker in de grotere kernen aandacht vraagt. Er zijn sinds het vaststellen van de nota en nu geen locaties verwijderd. Wel zijn er locaties gerenoveerd, uitgebreid en/of bijgekomen, zo geeft het college nog eens aan.

Oplossingen zoeken

De actieve werkgroep speel- en ontmoetingsplaatsen bestaat uit beleidsadviseurs vanuit Leefbaarheid & Wijk en Kern- en buurtgericht werken. Zij draagt zorg voor de algehele coördinatie van inspectie, beheer en onderhoud en daaruit voortvloeiende vervangingsopgave. Daarnaast bespreekt de werkgroep meldingen en verzoeken van derden (onder meer kinderen en/of ouders/verzorgers en dorpsraden) en adviseert collega’s bijvoorbeeld bij de nieuwe ruimtelijke plannen en overlast bij speel- en ontmoetingsplaatsen. Gezamenlijk wordt naar een passende oplossingen gezocht.

Dorpsraad

Bij bijna iedere Dorpsraad is aandacht voor de mogelijkheden voor kinderen, jeugd en jongeren om buiten te spelen, sporten en te ontmoeten en men staat open voor verzoeken uit het dorp. De beleidsadviseurs kern- en buurtgericht werken spelen hier een verbindende rol in.

Naast de dorpsraden wordt door de werkgroep ook nauw samengewerkt met onder andere Jongerenwerk en de regisseur Jeugd en Veiligheid, zodat ook wensen van deze specifieke doelgroepen de werkgroep bereiken en gezamenlijk kan worden bekeken wat de mogelijkheden zijn. Het college stelt dat de speelgelegenheden over het algemeen goed en veilig bereikbaar zijn. Veiligheid is echter wel een subjectief begrip. De ene ouder laat zijn kind vrijer dan een andere ouder. De leeftijdscategorie is daarbij ook een bepalende factor. Voor kinderen tot en met vier jaar is de speelplek een plaats waar hij of zij alleen onder begeleiding van een oudere veilig naar toe kan. Naarmate de kinderen ouder worden, kunnen en mogen ze zelfstandig naar de (grotere) speelplekken.

De overzichtslijst van speel- en ontmoetingslocatie per dorpskern staat op de gemeentelijke site bestuur vergaderkalender 16 juli onder Ingekomen Stukken en mededelingen.

Meer berichten