Logo eilandennieuws.nl
Het protest op zaterdag 2 november 2019. Foto: Bewoners Dabbestraat

Gemeente reageert op protest bewoners Dabbestraat

In een ingezonden brief uiten bewoners van de Dabbestraat hun onvrede over het nieuwe appartementencomplex achter hun woningen. Afgelopen zaterdag protesteerden ze tegen de bouwplannen. Onderstaand hun ingezonden brief en daaronder de reactie van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Ingezonden brief bewoners

Zaterdagmorgen, half elf. Een groepje bewoners van de Dabbestraat in Oude Tonge is bezig de laatste hand te leggen aan een spandoek. Om elf uur begint de voorverkoop van 24 appartementen aan de Oostdijk. De saamhorigheid is groot onder de bewoners, vanaf donderdagavond verschenen meerdere spandoeken en protestborden in de voortuintjes.

Wat is hier aan de hand?
Eind 2018 kwam ons ter ore dat er een appartementencomplex gerealiseerd zou worden aan de Oostdijk van 3-hoog. Natuurlijk is het met de huidige woningnood toe te juichen dat er eindelijk eens wat bouwplannen van de grond komen. Maar kan dit zomaar tegen elke prijs?
Wij bewoners van de Dabbestraat, wonen al jaren met veel plezier onder aan de Oostdijk. Weliswaar met uitzicht op een oude, vervallen garage, maar deze wordt grotendeels aan het zicht onttrokken door bomen en struiken.
De bouwlocatie op de dijk is niet al te ruim bemeten, waardoor de dijk deels verbreed moet worden en het gebouw veel te dicht tegen onze tuinen komt te staan. Dit gaat ten koste van zonlicht in het voor- en najaar. Zelfs als het hoogzomer is, krijgen we hier last van. Ook is het in één keer gedaan met de privacy die we nu in onze tuinen en woningen hebben. Zonnepanelen zullen door het hoge gebouw veel minder opleveren.
De gemeente heeft tot nu toe nog niet naar onze bezwaren geluisterd, en dit heeft een reden. De gemeente heeft namelijk een deal gesloten met de projectontwikkelaar Bouhuisen, in verband met een verloren rechtszaak, waarbij laatstgenoemde 3,5 miljoen euro heeft geëist van onze gemeente. In ruil hiervoor, heeft de gemeente Bouhuisen een aantal bouwlocaties toegezegd, waaronder de locatie aan de Oostdijk. Het is de gemeente er daarom alles aan gelegen, dat dit plan wordt gerealiseerd.
Er zijn echter zwaarwegende argumenten, waarom dit gebouw er niet zou moeten komen. De Oostdijk geldt als keringsdijk, waarbij het niet wenselijk is, dat er gegraven of geheid gaat worden in deze dijk. Ook schijnen er richtlijnen te zijn, dat als er dan toch gebouwd mag worden, dat dit uitsluitend op de reeds bestaande funderingen wordt gedaan. Verder zal de dijk deels afgegraven moeten worden, aangezien de grond door jarenlange aanwezigheid van een garage met tankstation, ernstig vervuild is. Het is maar zeer de vraag of Rijkswaterstaat hier een vergunning voor af kan geven.

Ook de manier waarop het bestemmingsplan tot stand is gekomen, deugt niet. Dit is gepubliceerd onder een onduidelijke naam, waardoor uit niets bleek, dat het om de locatie aan de Oostdijk ging. Geen enkele bewoner van de Dabbestraat wist daarom dat er een bestemmingsplan was, zodat er ook geen bezwaar werd ingediend.
Om elf uur hebben we ons verzameld op de Oostdijk om uiting te geven aan onze onvrede met de gang van zaken. In de showroom op de dijk, waar de verkoop gaande is, wordt verteld dat de vergunning reeds verleend is en dat de bouw in het 1e kwartaal van 2020 start.

In de krant van deze week heb ik vernomen dat de termijn voor verlenen van de omgevingsvergunning wordt verlengd. Dit betekent, dat het nog zes weken duurt voor de vergunning verleend kan worden. De projectontwikkelaar verkoopt derhalve leugens. Ook een start bouw in het 1e kwartaal van 2020 is zeker niet haalbaar, aangezien er voldoende argumenten zijn dit slechte plan nog lange tijd op te schorten.

Bij onze protestactie, die overigens rustig verlopen is, kreeg ik van een potentiële koper de vraag of we wel vreedzaam naast elkaar zouden kunnen wonen. Hierop heb ik geantwoord dat we niets tegen de kopers hebben, maar uitsluitend tegen het plan. Uiteindelijk was er voor de meesten veel begrip voor onze actie, zelfs van de mensen die binnen documentatie hadden opgehaald over de appartementen. RTV Rijnmond was aanwezig bij de actie en het item komt deze week in het nieuws.

Teo Bruggeman,
Namens de bewoners van de Dabbestraat

Reactie gemeente

Eilanden-Nieuws heeft de gemeente gevraagd om te reageren op de ingezonden brief van de bewoners van de Dabbestraat. De gemeente Goeree-Overflakkee wil allereerst benadrukken dat het aan de projectontwikkelaar – de Bouhuisen Groep – is om te communiceren over het bouwplan zelf.

Wel zijn er elementen in de ingezonden brief, die de gemeente niet herkent. Een appartementencomplex op de locatie van de voormalige garage aan de Oostdijk, met dezelfde impact als het nu te realiseren gebouw, was al mogelijk in het bestemmingsplan van 1995. Zeventien jaar later, eind 2012, is het nieuwe bestemmingsplan Oude-Tonge vastgesteld met op de locatie een bestemmingsvlak 'wonen', gericht op de bouw van vrijstaande of 2-onder-1-kapwoningen.

In 2014 is op dit plan een eerste herziening door de raad vastgesteld, waarbij de situatie eigenlijk terugging naar het eerdere bestemmingsplan en een appartementencomplex met een maximale goothoogte van zes meter mogelijk werd. Bij zowel het bestemmingsplan uit 2012 als de herziening in 2014 is de gebruikelijke inspraakprocedure doorlopen.

Het bouwplan past binnen het geldende bestemmingsplan en daarom moet het college van burgemeester en wethouders de vergunning wel verlenen. Het verbreden van de dijk zou ook moeten gebeuren bij de komst van andere gebouwen. Het waterschap heeft een positief advies gegeven over het bouwen in de waterkering. Ook maakt een archeologisch rapport duidelijk dat er niet gebouwd hoeft te worden op de bestaande fundering.

Milieudienst DCMR heeft de bodem beoordeeld en geconcludeerd dat de grond na sanering geschikt is voor de beoogde bouw. Overigens is het belangrijk om te melden dat het gaat om een locatie uit de saneringsvisie van de gemeente. De gemeente ziet het als een positieve ontwikkeling dat dit perceel, na lange tijd stilstand, nu toch wordt ontwikkeld.

De gemeente hecht er waarde aan om te benadrukken dat er geen afspraken zijn gemaakt met de ontwikkelaar over deze locatie. De mogelijkheid voor deze vorm van woningbouw stamt uit 2014 en toen was de huidige ontwikkelaar niet in beeld. Bouhuisen Groep heeft de locatie overgenomen en ervoor gekozen om te ontwikkelen volgens het bestemmingsplan.

Op dit moment is het zo dat de definitieve omgevingsvergunning nog niet is verleend en dus ook niet bekendgemaakt/gepubliceerd. De aanvraag is binnengekomen op 12 juli 2019 en inderdaad is recent de termijn voor vergunningverlening verlengd.

Meer berichten