Logo eilandennieuws.nl
Foto:

"Je ziet het pas als je het gelooft"

GOEREE-OVERFLAKKEE - Zaterdag 15 juni is de 'Internationale dag tegen de ouderenmishandeling'. Bij zorgorganisatie CuraMare zal men er op verschillende manieren aandacht aan besteden. Het blijkt dat 'ouderenmishandeling', lang niet altijd wordt erkend en bovenal: niet herkend. Vooral dat laatste wil men bij een breed publiek onder de aandacht brengen, waardoor dit gegeven voor meer mensen herkenbaar wordt. Het is belangrijk om de signalen van ontspoorde zorg en oudermishandeling te leren herkennen, om vandaaruit de juiste zorg te bieden. Zo kan er veel voorkomen worden!

Ouderenmishandeling:

Door Adri van der Laan

Bij CuraMare zijn er binnen alle locaties een aantal medewerkers met als extra aandachtsgebied de signalering van mogelijke ouderenmishandeling. Zij zijn aanspreekpunt voor de medewerkers en hebben daarnaast de taak hun kennis door te geven aan hun teams om een ieders bewustzijn voor deze problematiek te vergroten. Binnen CuraMare zijn dit de aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling.
Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn begrippen die men helaas regelmatig tegenkomt. Over ouderenmishandeling is veel minder bekend. Uit het gesprek met de mensen van CuraMare blijkt dat het toch een 'verborgen onderwerp' is, waar een taboe op rust. Ook op ons eiland komt ouderenmishandeling vaker voor dan we denken en daarom is het heel belangrijk dat het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt. Er zijn verschillende soorten mishandeling van oudere mensen dit kan op lichamelijk gebied zijn, maar ook kan er sprake zijn van psychische of seksuele mishandeling. Verder kunnen ouderen ook op financieel gebied 'mishandeld' worden. Volgens de medewerkers van CuraMare "blijft er veel in het verborgene".

Onbewust

Ouderenmishandeling komt het meest voor in situaties waarbij de oudere afhankelijk is van de omgeving. Vaak zijn dit familie of bekenden. In veel van deze gevallen vindt mishandeling onbedoeld plaats. We spreken dan van "ontspoorde" zorg. Doordat de oudere mens langer in de thuissituatie moet blijven en daar zorg moet ontvangen wordt er steeds meer zorg door familie en bekenden geleverd. Men is 24 uur per dag bezig met het verlenen van zorg aan een naaste en men vraagt dan niet zo snel hulp van buitenaf. Als mantelzorgers de zorg voor hun naaste niet meer aan kunnen, lopen ze het risico om te ontsporen in gedrag dat ze zelf ook niet zouden willen vertonen. Er kunnen hiervoor verschillende oorzaken zijn. Zo kan 'een beetje hulp' gemakkelijk uitlopen op een taak die de mantelzorger boven het hoofd groeit. Mensen kunnen als gevolg van aankomende dementie of hersenletsel een heel 'ander mens' worden en moeilijker mee om te gaan. Dit geeft natuurlijk heel veel spanning voor beide kanten. Het gebruik van geweld is in een dergelijke situatie niet denkbeeldig.

Financiën

De zorgmedewerkers weten uit ervaring dat ook het beheer van financiële zaken door familieleden of bekenden verkeerd kan uitpakken. "Er worden boodschappen gedaan met de pinpas van degene voor wie men zorgt en men geniet alle vertrouwen. Maar er kan ook teveel worden gepind of eigen boodschappen worden afgerekend". Verslaafden in de familie kunnen soms ook gebruik maken van de afhankelijke situatie van een oudere om in de eigen financiële behoeften te voorzien.

Signalering

Volgens de deskundigen van CuraMare is het heel belangrijk dat vormen van oudermishandeling al in een vroeg stadium worden gesignaleerd Daar de oudere vaak afhankelijk is van de geboden zorg komen zij doorgaans niet zover dat ze aangeven dat ze mishandeld worden. Hierbij kan gewenning of schaamte een rol spelen, maar ze kunnen er ook niet toe in staat zijn. Thuiszorgmedewerkers die regelmatig over de vloer komen, spelen bij signalering een belangrijke functie. Soms kan angstig gedrag van de cliënten betekenen dat ze worden mishandeld en natuurlijk kunnen er ook sporen van lichamelijke geweld zijn. Medewerkers van CuraMare kunnen bij signalering contact opnemen met één van de functionarissen ouderenmishandeling. Wanneer u zich zorgen maakt om een familielid of buren en signalen opvangt van ontspoorde zorg/ouderenmishandeling kan u dit melden bij een betrokken zorgverlener of Veilig Thuis (zie kader). Met de juiste zorg en begeleiding kan een hoop leed voorkomen worden en het welzijn van de ouderen sterk bevorderd worden.

Voorkomen

Natuurlijk geldt ook hier 'voorkomen is beter dan genezen'. Als mensen nog wilsbekwaam zijn moeten ze regelen hoe bij veranderingen hoe en door wie hun financiële zaken geregeld dienen te worden. Dit kan bijvoorbeeld door het tijdig opstellen van een levenstestament. Verder kunnen mantelzorgers zich op de hoogte stellen van het ziektebeeld van degene aan wie zorg wordt verleend en tot hoever zij in staat zijn om hier mee om te gaan.
Op zaterdag 15 juni worden patiënten, bezoekers en medewerkers via een informatiestand in de centrale hal van het ziekenhuis geattendeerd op de internationale dag tegen ouderenmishandeling.

Veilig Thuis

Wie vermoeden heeft dat er een geval is van ouderenmishandeling kan dit melden bij een zorgverlener, zoals een huisarts of een thuiszorgmedewerker. Natuurlijk kan, als het mogelijk is, een gesprek worden aangegaan met betrokkenen of andere familieleden Voor advies of een melding van ouderenmishandeling kan contact worden opgenomen met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond via 0800 2000. Dit nummer is gratis en 24/7 bereikbaar. Meer informatie is te vinden via www.veilgthuisrr.nl

Meer berichten