Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Parkeren met blauwe parkeerschijf kan straks drie uur

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het college van B en W neemt op niet al te lange termijn een besluit over de stappen die gezet zullen worden om aanpassingen aan te brengen in de parkeersituatie in Middelharnis-Sommelsdijk. De laatste reacties van ondernemers uit het gevoerde participatietraject worden nu verwerkt en de raad krijgt dan het eindbesluit voorgelegd. Het betreft hier overigens een wettelijke bevoegdheid van het college. Uitvoering van de maatregelen, betrekking hebbend op de parkeertijd in de Blauwe zone en op de parkeerzone Vergunninghouders kan naar verwachting in de eerste helft van 2022 plaatsvinden.

Door Jaap Ruizeveld

De tot nu toe gevolgde participatieronden staan vermeld in een informatieve brief aan de gemeenteraad van afgelopen donderdag 25 september bij het agendapunt Mededelingen en Ingekomen stukken. Het college geeft inzicht in de stappen die in het voortraject zijn gezet.

De resultaten van gehouden onderzoeken en het (eind)voorstel over de aanpassingen zijn in een dialoogbijeenkomst in juni van dit jaar al aan de raad gepresenteerd. Het conceptvoorstel werd in maart 2021 voorgelegd aan inwoners, ondernemers, werknemers en bezoekers van het centrumgebied Middelharnis-Sommelsdijk. Met een breed opgezette enquête zijn belanghebbenden via participatie nadrukkelijk bij de voorstellen betrokken, geeft het college aan. Ruim duizend personen vulden de enquête in. De resultaten van het participatietraject hebben tot aanpassingen geleid. Sommige straten in het centrumgebied zijn alsnog buiten de Blauwe zone of buiten het vergunningengebied gehouden, andere straten zijn juist toegevoegd. In een aantal straten is nagegaan of en zo ja welke parkeerproblemen men ondervindt en of men bereid is te betalen voor een ontheffing/vergunning. Opmerkingen zijn bij het uitwerken van het voorstel betrokken. Over de aanpassingen is gecommuniceerd. Dat is gebeurd via rechtstreekse info aan deelnemers aan de enquête (waarvan emailadres bekend was), via social media en in verwijzing naar de gemeentelijke website.

Het college bereidt nu op basis van genoemde onderzoeken, participatie en reacties een besluit voor met aanpassingen in de Parkeerverordening Middelharnis - Sommelsdijk. Het zijn, zoals gemeld, wijzigingen van de parkeerzone/Blauwe zone en van de parkeerzone Vergunninghouders in het centrum van genoemde kernen. 

Uur langer parkeren

Het is de bedoeling de parkeertijd in de Blauwe zone uit te breiden van 2 naar 3 uur, zodat bezoekers van het centrum langer kunnen winkelen of een (sociaal) bezoek kunnen brengen. Vooral vanuit de ondernemers kwam deze wens. De kosten voor de invoering worden bij de gemeente voor een deel gedekt uit het budget van het Verkeerscirculatieplan VCP-micro (18.000 euro) en voor een deel uit lopende budgetten of wordt, als dat nodig is, verwerkt in de aan de raad aan te bieden Tussentijdse Rapportage. De huidige uitgifte van ‘parkeervergunningen’ voor beide parkeerregimes worden aangepast naar het verlenen van ‘ontheffingen’ voor de Blauwe zone en ‘vergunningen’ voor de parkeerzone Vergunninghouders. 

Meer berichten