Logo eilandennieuws.nl
<p>Impressie hoe de ontsluitingsweg (gele lijn) zou kunnen lopen in de voorkeursvariant en waar de brug of tunnel zou kunnen komen. Deze afbeelding is afkomstig van de Werkgroep kanaalkruising Middelharnis.</p>

Impressie hoe de ontsluitingsweg (gele lijn) zou kunnen lopen in de voorkeursvariant en waar de brug of tunnel zou kunnen komen. Deze afbeelding is afkomstig van de Werkgroep kanaalkruising Middelharnis.

Onderzoek naar Oostelijke Randweg met kanaalkruising via brug of tunnel

GOEREE-OVERFLAKKEE - Een Oostelijke Randweg die parallel loopt aan de Oudelandsedijk/Waterweg met een brug of tunnel om het kanaal te passeren. Dat is de voorkeursoptie die het college van B en W van Goeree-Overflakkee volgende week voorlegt aan de gemeenteraad. In de vergadering van 8 april wordt de gemeenteraad dus gevraagd een belangrijke vervolgstap te zetten voor de toekomstige invulling van het Verkeerscirculatieplan Middelharnis/Sommelsdijk (VCP). Het betreft een haalbaarheidsonderzoek naar scenario 4, die de aanleg van de Oostelijke Randweg met kanaalkruising bevat, al dan niet met een brug of tunnel. De kosten voor het haalbaarheidsonderzoek worden vooralsnog ingeschat op rond 100.000 euro. De investeringskosten zijn 14-18 miljoen euro als wordt gekozen voor een brug en 29-35 miljoen euro bij de keuze voor een tunnel.

Door Jaap Ruizeveld

Al vele jaren wordt er gesproken over de ontwikkeling van een randwegenstructuur als ontsluiting voor de woningen aan de noordkant van Middelharnis/Westplaat en voor vermindering van de verkeersdruk op de Langeweg. Tot concrete acties kwam het niet. De bestaande hoofdontsluiting van de kernen werd vooralsnog voldoende geacht. Wel zijn er in 2018 en 2019 onderzoeken uitgevoerd naar een meest passende oplossing voor het verkeersvraagstuk. Daaruit bleek dat elke keuze effecten geeft en dat op detailpunten concessies onvermijdbaar zijn. Wanneer de keuze gemaakt wordt voor een randwegenstructuur is dit een ontwikkeling die voor vele tientallen jaren een passende oplossing moet bieden. Het draagt bij aan andere ambities van de gemeente en biedt duidelijkheid voor de verdere ontwikkeling van het centrumgebied. De definitieve instemming van de raad volgt als het onderzoek is uitgevoerd.

De belangrijkste conclusie op basis van het VCP-onderzoek 2017 is, dat de autoverplaatsingen door de kernen Middelharnis en Sommelsdijk in de toekomst zo omvangrijk worden, dat de overlast (intensiteiten, geluid, trillingen) voor omwonenden op met name de noord-zuid-routes niet meer acceptabel is. Een deel van de verkeersbewegingen is het gevolg van woningbouw aan de noordkant van Middelharnis, maar een flink ander deel betreft verkeersbewegingen voor centrumbezoek.                                                                        

Langeweg

Welke voorkeur uiteindelijk ook wordt uitgesproken, een herinrichting van de Langeweg en andere aanpassingen van de verkeerscirculatie in de kern zijn en blijven nodig. Een nieuwe Oostelijke Randweg in combinatie met een herinrichting van de Langeweg wordt, zo stelt het college, vanuit verkeerskundig oogpunt gezien als de meest robuuste en toekomstbestendige oplossing. Daarom wordt voorgesteld het genoemde project uit te laten werken met een haalbaarheidsonderzoek.

De keuze voor een randweg hangt samen met verdere ontwikkeling van woningbouw op Goeree-Overflakkee. De ontwikkeling van de Westplaat is vooralsnog afgerond op een aantal van 1025 woningen en verdere bouw is aangehouden in verband met bijkomende toename van autoverkeer. Een randwegenstructuur biedt mogelijkheid om verdere woninguitbreiding in de Westplaat te realiseren, te weten nog ongeveer 500 woningen. In het verleden is ervoor gekozen om de woningbouwopgave naar de noordkant uit te breiden, omdat het centrum dan meer in het midden wordt gesitueerd en er bovendien gebruik kon worden gemaakt van het maritieme karakter langs het havenkanaal. Maar de mogelijkheden voor woningbouwontwikkeling zijn niet beperkt tot de noordkant.

Risico’s

In het raadsvoorstel worden bij uitvoering van een infrastructurele voorziening met randwegenstructuur ook enkele risico’s benoemd, zoals mogelijk onvoldoende financiële draagkracht (mede in relatie tot de opgave voor een verdere centrumontwikkeling), het aspect planschade en onvoldoende draagvlak bij inwoners/stakeholders die nadelige effecten kunnen ondervinden bij de aanleg van een randwegenstructuur. Het betrekken van stakeholders en inwoners maakt deel uit van het vervolgproces bij een haalbaarheidsstudie.

Als de raad het collegevoorstel steunt, betekent het daarmee in principe dat de voorkeur uitgaat naar een infrastructurele voorziening met een randwegenstructuur. De kosten van het onderzoek zijn niet opgenomen in de begroting en komen ten laste van de algemene reservepost. Het college-advies steunt op diverse onderzoeken die al verricht zijn naar de verkeerssituatie en de centrumontwikkeling. Bij groen licht van de raad kan na het opstellen van het bestek worden toegewerkt naar de opdrachtverlening en begin van het onderzoek in de maanden juni/juli 2021.

Meer berichten