Toekomst brede Beroepscampus staat op het spel

Artikel geplaatst op: 19-6-2018

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het lijkt op de spreekwoordelijke zware molensteen die op tafel ligt bij de gemeente/gemeenteraad en betrokken partijen. Het beoogde paradepaardje, het realiseren van een brede Beroepscampus op het eiland, waarmee de basis kan worden gelegd voor het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid, verkeert in zwaar weer. De financiële positie van Edudelta bleek zorgwekkend. Doordat de onderwijsinstelling de uit een samenwerkingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, zoals onder andere de renovatie oudbouw, niet kan nakomen, moeten op heel korte termijn flinke knopen worden doorgehakt. In ieder geval voor augustus. Zo niet, dan is de toekomst van de campus ongewis en of is het risico groot dat nieuwbouw niet voor de zomer 2020 gerealiseerd kan worden.

Door Jaap Ruizeveld

Het niet kunnen nakomen van de renovatieverplichting heeft gevolgen voor de vmbo en mbo Groen-leerlingen die in het te renoveren gebouw zouden worden gehuisvest. Voor hen moet dus een oplossing worden gevonden. Sinds het mislukken van het fusieoverleg met Lentiz zijn er contacten gelegd met het ministerie van OCW, de gemeente, Edudelta, RGO, CSG Prins Maurits, Lentiz en Albeda over de ontstane situatie. Die gesprekken hebben ertoe geleid, dat RGO per 1 augustus 2018 de vmbo Techniek en Groen van Edudelta overneemt en Lentiz de mbo Groen-studenten. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat, onder de opschortende voorwaarde van instemming door de gemeenteraad, door het college mede is ondertekend.

Nieuwbouw

Met een uitvoerig schriftelijke toelichtende informatie vraagt het college in de oordeelfase van de raad (donderdagavond) kredieten van ruim 3,3 miljoen euro voor duurzame nieuwbouw, grondaankoop en sloopwerk. Voor onderwijshuisvesting 102.000 euro, 179.000 euro voor bouw van loods, 85.200 euro voor aanleg parkeerplaatsen en 297.600 euro voor een strategische grondaankoop en sloop van de opstallen. Er is en wordt intensief overleg gevoerd tussen partijen over de veiligstelling van de continuïteit van het beroepsonderwijs op Goeree-Overflakkee. Gelet op de huidige omstandigheden stelt het college van b. en w. de raad voor dat de gemeente de benodigde onderwijsruimte via nieuwbouw laat realiseren. Dit in plaats van renovatie.

Inrichtingskosten

In het raadsvoorstel wordt veelvuldig gesproken over 'mogelijkheden' en over risico's die op dit moment nog niet concreet kunnen worden ingevuld. Het budget dat beschikbaar is gesteld betrof de bouwkosten en niet de kosten van inrichting. Nu Edudelta hiertoe niet in staat is en, zo staat in het raadsstuk, in het verleden geen voorzieningen heeft gevormd, moeten ook hier besluiten vallen. De vraag is of de onderwijsinstellingen dit financieel gedeeltelijk voor eigen rekening kunnen nemen. Op details zijn hier tussen partijen afspraken over gemaakt. Een rode draad in dit moeilijke dossier is duidelijk de inzet om het groenonderwijs als doorgaande leerlijn vmbo-mbo in de gemeente te behouden. Het college stelt dat als betrokken partijen in korte tijd actief kunnen handelen, de gemeente de regie op de ontwikkeling van de campus kan blijven voeren. Men is daardoor niet, of in ieder geval minder, afhankelijk van de liquiditeitspositie van Edudelta.

Parkeerfaciliteiten

Om nieuwbouw te ontwikkelen moet de gemeente van het nu nog bij Edudelta in eigendom zijnde perceel Langeweg 107-109 (dat is 7090 m2) een deel (3430 m2) overnemen. Dan kan de kas worden verplaatst en is er ruimte voor de bouw van een loods. Huisvesting van de groenleerlingen vergt via nieuwbouw om het budget bij te ramen voor het aspect Beng (bijna energieneutraal gebouw). Nu Edudelta ook de verplichtingen om parkeerplaatsen aan te leggen niet kan nakomen, zal de gemeente deze investering voor haar rekening moeten nemen. Als de gemeente de grondaankoop (3430 m2) voor nieuwbouw verricht, is het verstandig dat ook het restant perceel wordt aangekocht. Deze grond kan in de toekomst mogelijk worden gebruikt voor sociale woningbouw of maatschappelijke bestemmingen, geeft het college aan.

Grote risicoparagraaf

Volgens de onderwijshuisvestingsverordening is de school bouwheer, maar door de huidige situatie verdwijnt Edudelta in deze functie van het toneel. Wie neemt dit over? Een gedelegeerd bouwheerschap kan. Anderzijds kan de gemeente die rol ook op zich nemen bij de realisatie van de campus. Tenslotte en dat is in dit dossier uiterst ongewis: de financiële afwikkeling. Het risico dat de nu geraamde budgetten uiteindelijk overschreden worden is groot. Het college geeft dat ook aan. Er moet veel aandacht worden besteed aan de kredietbewaking. Er moet toereikend budget zijn voor onvoorzien en andere kosten. Genoemd worden kosten asbestsanering, sloopwerk en financiële gevolgen leegstand vrijkomende onderwijsruimten CSG Prins Maurits. Wat betekent de sluiting van het pand Schoolstraat 11? Wat zijn de gevolgen faillissement Edudelta en wat als de Colleges van Bestuur of Raden van Toezicht hun goedkeuring onthouden aan de voorstellen of onderdelen daarvan. Onzeker is ook of de aanbesteding tot gunning van het werk leidt. Voor wat planning betreft, blijft het streven de eigendomsoverdracht in besluitvorming voor 1 augustus te laten plaatsvinden.


Eerdere berichten

Flakkeese broers veroveren Benelux met Ideapaint

17-7-2018

MIDDELHARNIS - Twee nuchtere Flakkeese broers leveren producten aan Microsoft, Converse, Ahold, Randstad, Coca Cola en &...

Oppositiepartijen geven signalen voor aanpak van zorgaspecten

17-7-2018

GOEREE-OVERFLAKKEE – Van de oppositiepartijen in de gemeenteraad hielden ChristenUnie, PvdA en EVV een beschouwing...

Drie branden door droogte

17-7-2018

OOLTGENSPLAAT - Op het eiland zijn opnieuw branden ontstaan door de aanhoudende droogte. Bij Ooltgensplaat ontstond er m...


Eilandelijke weersverwachting

Agenda

Foto's Goeree-Overflakkee

Heeft u een mooie, grappige of bijzondere foto gemaakt. Deel dan uw foto met andere eilanders. De foto moet natuurlijk wel gemaakt zijn op ons mooie eiland.

» Klik hier voor de foto’s.
» Upload uw foto!

Archief

Heeft u de krant onlangs gemist of zoekt u naar een editie van de afgelopen jaren, dan kunt u deze hier online inzien. Handig als u nog eens nieuws, foto's, interviews of andere artikelen wilt teruglezen. Wilt u een editie opvragen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Eilanden Nieuws | Goeree-Overflakkee

Blijf wekelijks op de hoogte van het actuele nieuws en ontvang aantrekkelijke aanbiedingen via de e-mail!